תכנית חברתית

מבוא

החינוך החברתי-ערכי-קהילתי עוסק באופן ישיר וממוקד בתכנים ערכיים-חברתיים. הפעולות המגוונות שהחינוך החברתי-ערכי-קהילתי מציע למתבגר מאפשרות לו לברר לעצמו את מערכת הערכים שלו ולבחון את יישומן במציאות.
בית הספר והקהילה הם בין הזירות המרכזיות שבהן אפשר לקדם את מימושם של ערכים בחיי היום-יום ולעודד את התפתחותם של אזרחים מעורבים, שותפים ואכפתיים.

ציר התפתחות התלמיד

התכנית בנויה במעגלים חברתיים הולכים ומתרחבים מהפרט אל הכלל בהתאמה לשלבי ההתפתחות וההתבגרות, ומושם בה דגש על התפתחות החשיבה המוסרית ועל הרחבת הפרספקטיבה החברתית של התלמידים.
כל שכבת גיל מתמקדת במימד מסוים בהתפתחות זהותו של התלמיד:

  • כיתה ז': זהות אישית – חוליה בשרשרת הדורות.
  • כיתה ח': זהות קבוצתית וקהילתית.
  • כיתה ט': זהות יהודית ישראלית לאומית תרבותית.
  • כיתה י': מחויבות חברתית ואזרחית.
  • כיתה י"א: לחיות במדינה יהודית דמוקרטית.
  • כיתה י"ב: לקראת אחריות אזרחית ולאומית.

רכזת חברתית וטיולים

דורית לוי

dorale64@gmail.com

כניסה למערכת